Hakutulokset hakusanalle osituksessa:

Henkivakuutus osituksessa

Miten henkivakuutuskorvaus käyttäytyy osituksessa? Jos korvaus on maksettu kuolinpesälle, se yleensä kuuluu vainajan avio-oikeuden alaisiin varoihin. Perukirjaan vakuutuskorvaus on tällöin merkittävä vainajan varoihin, vaikka sen arvo ei ylittäisi vapaaosaa. Ellei […]

Henkivakuutuskorvaus osituksessa

Jos vakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle, se luetaan vainajan varoihin ja otetaan huomioon osituksessa vainajan ja lesken välillä. Tällöin leski saa avio-oikeuden nojalla saamansa osuuden vakuutuskorvauksista verovapaasti. Jos leski avio-oikeusosuuden lisäksi saa […]

Osituksessa puretaan puolisoiden aviovarallisuusyhteys

Mikä on omaisuuden ositus? Ositus on pohjimmiltaan aviovarallisuusoikeudellinen instituutio. Osituksessa toteutetaan avio-oikeus ja näin puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuusyhteys. Ositus voi tulla suoritettavaksi avioeron perusteella, jolloin puhutaan avioero-osituksesta. Puolison kuoleman jälkeen […]

Pesänselvittäjän toimivalta

Pesänselvittäjän toimivalta jatkuu, kunnes pesässä on toimitettu ositus tai perinnönjako ja se on tullut lainvoimaiseksi. Tämän jälkeen pesänselvittäjän on jaon mukaisesti luovutettava osakkaille hallussaan oleva omaisuus. Osituksessa ja perinnönjaossa ei […]

Perukirjan sisältö: Kuolinpesän varat ja velat

Mitä tietoja perukirja sisältää? Pesän varoista ja veloista on tehtävä luettelo, perukirja. Perukirja laaditaan perunkirjoitustoimituksessa, joka on lakisääteinen jokaisen suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen. Perukirjassa on mainittava perunkirjoituksen aika ja […]

Maatilan erottaminen jäämistöstä

Miten maatilan jako jäämistöstä voidaan toteuttaa? Jos kuolinpesään kuuluu elinkelpoinen maatila, eivätkä osakkaat pääse sopimukseen sen jakamisesta, tarjoaa perintökaari määräyksiä tarkoituksenmukaisen jaon aikaansaamiseksi. Säännöksiä on pesänjakajan toimesta suoritettavassa perinnönjaossa noudatettava, […]

Laskennallinen ja reaalinen jako

Miten perinnönjako pelkistettynä menee? Perinnönjako sisältää kaksi puolta, laskennallisen jaon ja reaalisen jaon. Lähtökohta on lakimääräinen perimysjärjestys, joka osoittaa jäämistön jako-osakkaat. Kun vielä otetaan huomioon mahdollinen testamentti, voidaan määrittää kunkin […]

Perittävän jäämistö

Mikä on perittävän jäämistö? Perittävän kuoltua pesänselvityksen tehtävänä on vainajan omaisuuden laadun ja laajuuden selvittäminen. Perittävän omaisuus ei välttämättä ole sama kuin reaalisessa jaossa perillisille jaettava omaisuus. Perittävän omaisuus voi […]

Jäämistön hallinta on lesken oikeus

Lesken oikeus pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan Eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, ellei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Leski on velvollinen osituksessa tekemään tilin […]

Osituskirjan laatiminen

Tarvitseeko osituskirjaa laatia? Osapuolet voivat toimittaa osituksen haluamallaan tavalla lain tahdonvaltaiset ositussäännökset sivuuttaen. Lainsäätäjän tarkoitus on, että osituksesta kuitenkin aina laaditaan osituskirja. Tämä on erityisesti sopimusosituksessa osapuolten edun mukaista. Sopimusositusta […]

Jäämistöosituksen osapuolet

Kuka on osituksen osapuolena puolison kuoleman jälkeisessä osituksessa? Toisen puolison kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa osapuolina ovat eloonjäänyt puoliso yhtäällä ja kuolleen puolison oikeudenomistajat toisaalla. Kuolleen puolison oikeudenomistajia ovat perilliset ja […]

Ositus ja perintöverotus

Mikä on osituksen merkitys perintöverotuksen kannalta? Ositusta ei perunkirjoitukseen mennessä yleensä ole vielä toimitettu. Tällöin leski kuolinpesän osakkaana sekä lesken varat ja velat tulee merkitä perukirjaan, joka asetetaan perintöverotuksen perusteeksi. […]

Omaisuuden osituksen toimittaminen, ositusmenettely

Miten omaisuuden ositus toimitetaan? Osituksessa voidaan erottaa kaksi vaihetta, laskennallinen ja reaalinen vaihe. Laskennallisessa osituksessa määritetään kummankin osapuolen arvomääräinen osuus avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Pääsääntöisesti tämä on puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden […]

Omaisuuden osituksen keskeinen sisältö

Mikä on osituksen keskeinen sisältö? Omaisuuden osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, on osituksen sijasta toimitettava omaisuuden erottelu. Ositukseen tai omaisuuden erotteluun voi […]

Voiko leski luopua tasingostaan?

Voiko leski osituksessa luopua tasingosta ilman lahjaveroseuraamuksia? Jos leski ei kuolleen puolisonsa jälkeen vaadi vainajan omaisuutta avio-oikeuden nojalla tasinkona, ei tätä tasingosta luopumista ole verotuskäytännössä yleensä pidetty lahjana. Jos tasingosta […]

Omaisuuden ositus

Ositus on pohjimmiltaan aviovarallisuusoikeudellinen instituutio. Osituksessa toteutetaan avio-oikeus ja näin puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuusyhteys. Puolison kuoleman jälkeen suoritettavasta osituksesta käytetään nimitystä jäämistöositus. Ositus voi tulla suoritettavaksi myös avioeron perusteella, jolloin […]

Lisäykset jäämistöön ennen lakiosan laskemista

Mitä lisäyksiä jäämistöön voi vaatia tehtäväksi ennen lakiosan laskemista? Laskennallisia lisäyksiä säätelevät lainkohdat ovat jokseenkin mutkikkaita ja riitaisten perillisten kysymyksessä ollessa tulisi aina turvautua lakimiehen apuun. Ihanneratkaisu toki olisi se, […]

Perintöverotus: Ositus

Mikä on osituksen merkitys perintöverotuksen kannalta? Ositusta ei perunkirjoitukseen mennessä yleensä ole vielä toimitettu. Tällöin leski kuolinpesän osakkaana sekä lesken varat ja velat tulee merkitä perukirjaan, joka asetetaan perintöverotuksen perusteeksi. […]