Hakutulokset hakusanalle perillinen:

Perillinen voi luopua perinnöstä

Harkitsetko perinnöstä luopumista? Perillinen voi luopua perinnöstään jo ennakolta eli ennen perittävän kuolemaa. Ennakkoluopuminen tapahtuu perittävän tekemän testamentin hyväksymisellä tai muulla tavoin kirjallisella perinnöstä luopumisilmoituksella perittävälle. Luopumisesta huolimatta perillinen säilyttää […]

Perinnöstä luopuminen (perittävän eläessä)
Perinnöstä luopuminen (perittävän kuoltua)

Avoliiton päättyminen

Avoliitto ei vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin samalla tavalla kuin avioliitto. Jos liitto päättyy, kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan voidaan myös suorittaa omaisuuden erottelu. Näin […]

Testamentintekokelpoisuus

Ovatko kaikki täysi-ikäiset testamentintekokelpoisia? Testamentintekokelpoisuus on käsitteenä erilainen ja suojatumpi kelpoisuuden muoto kuin yleinen oikeustoimikelpoisuus. Edes oikeuden päätöksellä ei kenenkään testamentintekokelpoisuutta voida etukäteen poistaa. Tämä korostaa henkilön yksilöllistä oikeutta määrätä […]

Testamentin täytäntöönpano

Miten testamentti pannaan täytäntöön? Testamentti erityisjälkisäädöstä lukuunottamatta täytetään perinnönjaossa, jossa jako suoritetaan testamentin määräysten mukaisesti. Samalla ratkaistaan mahdolliset lakiosat perittävän lapsille. Perittävä on voinut esimerkiksi testamentata puolet omaisuudesta Maijalle ja […]

Testamentin moittiminen

Miten testamenttia moititaan? Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle annettiin testamentti tiedoksi. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt […]

Kenelle kuuluu testamentista luopuvan osuus jäämistöstä?

Kuka saa testamenttiperinnöstä luopujan osuuden jäämistöstä? Kun ratkaistaan kysymystä siitä, kuka on testamentinsaajan sijaantuloperillinen, on otettava huomioon perintökaaren testamentin tulkintaa koskevat normit. Perussääntö on, että testamentin tulkinnassa tulee aina pyrkiä […]

Testamentin tiedoksianto on pakollinen

Kenen toimesta testamentin tiedoksianto suoritetaan ja kenelle? Miksi? Testamentin lainvoimaisuus edellyttää sitä, että testamentti on asianmukaisesti annettu perillisille tiedoksi eivätkä nämä sen jälkeen määräajassa ole testamenttia moittineet. Jollei testamenttia anneta […]

Perunkirjoitus on pakko toimittaa

Miksi perunkirjoitus on pakko toimittaa? Toisin kuin ositus ja perinnönjako, perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen perittävän jälkeen. Laki ei salli poikkeusta tästä säännöstä edes täysin varattoman ja […]

Perukirjan sisältö: Kuolinpesän varat ja velat

Mitä tietoja perukirja sisältää? Pesän varoista ja veloista on tehtävä luettelo, perukirja. Perukirja laaditaan perunkirjoitustoimituksessa, joka on lakisääteinen jokaisen suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen. Perukirjassa on mainittava perunkirjoituksen aika ja […]

Perintö ja luopumistahdonilmaisu

Perinnöstä luopuminen Paitsi passiivisuuden perusteella, perillinen voi menettää oikeutensa perintöön myös tarkoituksellisella luopumistahdonilmaisulla. Perinnöstä luopumisella ymmärretään perillisasemassa olevan aktiivisin toimin tapahtuvaa luopumistointa. Perinnöstä luopuminen jäämistöoikeudellisena oikeustoimena voi tapahtua ennen tai […]

Lahjaverovelvollisuus jo saadusta lakiosasta

Aiheuttaako lakiosasta perittävän elinaikana maksettu korvaus veroseuraamuksia? Perinnöstään ennakkoon luopuva perillinen on lahjaverovelvollinen, jos hän saa elossa olevalta perittävältä lakiosaansa vastaavan korvauksen. Entä perintövero perittävän kuoltua? Perittävän kuoleman jälkeen tapahtuvassa […]

Ennakkoluopuminen perinnöstä

Miten perinnöstä voi luopua ennen perinnönjättäjän kuolemaa? Ennen perittävän kuolemaa tapahtuva ennakkoluopuminen perinnöstä on pätevä, jos perillinen hyväksyy testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ennakkoluopuminen on testamentin […]

Maatilan myynti perinnönjaon jälkeen

Mitä jos maatilan perinyt tilanpidonjatkaja ei myöhemmin viljelekään, vaan myy maatilan? Maatilan jaossa saanut perillinen on velvollinen viljelemään maatilaa itse säännöllisesti työhön osallistuen. Jos tilanpidonjatkaja luovuttaa maatilan tai olennaisen osan […]

Maatilan erottaminen jäämistöstä

Miten maatilan jako jäämistöstä voidaan toteuttaa? Jos kuolinpesään kuuluu elinkelpoinen maatila, eivätkä osakkaat pääse sopimukseen sen jakamisesta, tarjoaa perintökaari määräyksiä tarkoituksenmukaisen jaon aikaansaamiseksi. Säännöksiä on pesänjakajan toimesta suoritettavassa perinnönjaossa noudatettava, […]

Maatila perinnönjaosta, korvausta muille perillisille?

Joutuuko maatilan perinnönjaossa saava maksamaan korvausta muille perillisille? Jos osakkaat eivät sovi soveliaalle tilanpidonjatkajalle annettavan maatilan arvosta muuta, on maatilan arvona pidettävä maatilan verotusarvosta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla johdettua laskelmallista […]

Maatila perinnönjaossa

Kuka perillisistä on ensisijaisesti oikeutettu saamaan maatilan itselleen? Jos useampi perillinen perinnönjaossa vaatii elinkelpoista tilaa itselleen, on etusija annettava sille, jolla on parhaat ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen. Jos jollakulla kilpailijoista […]