Hakutulokset hakusanalle perillisen:

Yleistestamentti

Mitä yleistestamentti tarkoittaa? Yleistestamentti eli yleisjälkisäädös on testamentti, jolla perittävä määrää jäämistöstään yleisluontoisesti tai kokonaisuutena ilman, että testamentti koskisi jotain tiettyä omaisuutta. Samassa testamenttiasiakirjassa voi olla useita testamenttitahdonilmaisuja, joista osa […]

Testamentin tarkoitemääräyksen täytäntöönpano

Kenen on toteltava testamentin tarkoitemääräystä ja mitä jos määräystä ei noudateta? Tarkoitemääräyksen täytäntöönpanoa koskevat paljolti samat säännökset kuin mitä erityistestamentin täyttämisestä on säädetty. Jos tietylle perilliselle tai testamentin saajalle tulevasta […]

Testamentin moittiminen

Miten testamenttia moititaan? Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle annettiin testamentti tiedoksi. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt […]

Kenelle kuuluu testamentista luopuvan osuus jäämistöstä?

Kuka saa testamenttiperinnöstä luopujan osuuden jäämistöstä? Kun ratkaistaan kysymystä siitä, kuka on testamentinsaajan sijaantuloperillinen, on otettava huomioon perintökaaren testamentin tulkintaa koskevat normit. Perussääntö on, että testamentin tulkinnassa tulee aina pyrkiä […]

Erityistestamentti eli legaatti

Erityistestamentti eli legaatti; Miten se täytetään? Erityisjälkisäädös eli legaatti on testamentti, jolla perittävä määrää jostakin erityisestä, tietystä omaisuudestaan taikka tietystä rahamäärästä jonkun hyväksi. Samat testamentin muotovaatimukset koskevat kaikkia kuolemanvaraisia testamentteja […]

Testamentin tiedoksianto on pakollinen

Kenen toimesta testamentin tiedoksianto suoritetaan ja kenelle? Miksi? Testamentin lainvoimaisuus edellyttää sitä, että testamentti on asianmukaisesti annettu perillisille tiedoksi eivätkä nämä sen jälkeen määräajassa ole testamenttia moittineet. Jollei testamenttia anneta […]

Perunkirjoitus on pakko toimittaa

Miksi perunkirjoitus on pakko toimittaa? Toisin kuin ositus ja perinnönjako, perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen perittävän jälkeen. Laki ei salli poikkeusta tästä säännöstä edes täysin varattoman ja […]

Perintöön ryhtyminen estää perinnöstä luopumisen

Mitä tarkoittaa perintöön ryhtyminen? Perillisen on lain mukaan otettava kuolinpesä hoitoonsa ja hallintaansa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin mm. perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perillisen myös edellytetään osallistuvan perunkirjoitukseen. Lakimääräisiin jäämistöä koskeviin toimiin ryhtyminen tai […]

Perillinen voi luopua perinnöstä

Harkitsetko perinnöstä luopumista? Perillinen voi luopua perinnöstään jo ennakolta eli ennen perittävän kuolemaa. Ennakkoluopuminen tapahtuu perittävän tekemän testamentin hyväksymisellä tai muulla tavoin kirjallisella perinnöstä luopumisilmoituksella perittävälle. Luopumisesta huolimatta perillinen säilyttää […]

Ennakkoluopuminen perinnöstä

Miten perinnöstä voi luopua ennen perinnönjättäjän kuolemaa? Ennen perittävän kuolemaa tapahtuva ennakkoluopuminen perinnöstä on pätevä, jos perillinen hyväksyy testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ennakkoluopuminen on testamentin […]

Perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta

Mikä on perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta? Toimitettu perinnönjako ei ole edellytys perintöverotuksen toimittamiselle. Eri asia on, vaikuttaako toimitettu perinnönjako toimitettavaan perintöverotukseen tai joudutaanko toimitettua perintöverotusta muuttamaan myöhemmin toimitettavan perinnönjaon perusteella. […]

Maatilan erottaminen jäämistöstä

Miten maatilan jako jäämistöstä voidaan toteuttaa? Jos kuolinpesään kuuluu elinkelpoinen maatila, eivätkä osakkaat pääse sopimukseen sen jakamisesta, tarjoaa perintökaari määräyksiä tarkoituksenmukaisen jaon aikaansaamiseksi. Säännöksiä on pesänjakajan toimesta suoritettavassa perinnönjaossa noudatettava, […]

Maatila perinnönjaossa

Kuka perillisistä on ensisijaisesti oikeutettu saamaan maatilan itselleen? Jos useampi perillinen perinnönjaossa vaatii elinkelpoista tilaa itselleen, on etusija annettava sille, jolla on parhaat ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen. Jos jollakulla kilpailijoista […]

Laskennallinen ja reaalinen jako

Miten perinnönjako pelkistettynä menee? Perinnönjako sisältää kaksi puolta, laskennallisen jaon ja reaalisen jaon. Lähtökohta on lakimääräinen perimysjärjestys, joka osoittaa jäämistön jako-osakkaat. Kun vielä otetaan huomioon mahdollinen testamentti, voidaan määrittää kunkin […]

Perinnön vastaanottaminen sen vanhentumatta

Milloin perintö on vastaanotettava, ettei se vanhene? Oikeus perintöön tai testamenttiin syntyy yleensä perittävän kuolinhetkellä. Perintö- tai testamenttisaannon täyttyminen samoin kuin konkreettisen verovelkasuhteen syntyminen edellyttää saajalta kuitenkin aktiivisuutta. Oikeus perintöön […]

Perinnön vanhentumisen estäminen

Miten perinnön vanhentuminen estetään? Perillisen tai testamentin saajan tulee perintö- tai testamenttisaannon vanhentumisen uhalla saattaa oikeutensa voimaan. Vanhentumisaika on suhteellisen pitkä, kymmenen vuotta perittävän kuolemasta. Oikeus voi kuitenkin hakemuksesta määrätä […]

Perintöverovelvollisuus

Milloin syntyy velvollisuus maksaa perintöveroa? Vero-oikeudellisesti perinnönjättäjän omaisuus siirtyy perillisille ja testamentinsaajille perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Perintö- ja lahjaverolain mukaan velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Kysymyksessä on ns. abstrakti verovelkasuhde. Perintöveroprosessi […]