Hakutulokset hakusanalle perukirja:

Perunkirjoitus ja perukirja

Mitä perunkirjoitus ja perukirja tarkoittavat? Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka on lakisääteinen toimitus. Perunkirjoitustoimituksessa laaditaan perukirja, joka on pesän varoista ja veloista tehtävä luettelo. Perukirja […]

Perukirjan sisältö: Kuolinpesän varat ja velat

Mitä tietoja perukirja sisältää? Pesän varoista ja veloista on tehtävä luettelo, perukirja. Perukirja laaditaan perunkirjoitustoimituksessa, joka on lakisääteinen jokaisen suomessa kuolleen luonnollisen henkilön jälkeen. Perukirjassa on mainittava perunkirjoituksen aika ja […]

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja

Mikä on perukirja? Perunkirjoituksesta on laadittava perukirja. Perukirjan verotoimistoon jättämiselle on varattu aikaa kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta, mikä käytännössä pidentää perukirjan laatimisaikaa. Perukirjaa ei ole mitenkään välttämätöntä laatia valmiiksi itse perunkirjoitustilaisuudessa. […]

Perukirjan tehtävä

Mikä on perukirjan tehtävä? Perukirjan tehtävänä on toimia vainajan omaisuusluettelona sekä kuolinpesän osakasluettelona, mutta ja ennen kaikkea myös veroilmoituksena. Perukirjaan on merkittävä vainajan ja lesken omaisuudet sekä kuolinpesän osakkaat. Pelkkä […]

Perukirjan osakasluettelon vahvistuttaminen

Kannattaako perukirjan osakasluettelo vahvistuttaa Maistraatti voi kuolinpesän osakkaan, eloonjääneen puolison, pesänhoitajan, pesänselvittäjän, pesänjakajan tai testamentin toimeenpanijan hakemuksesta vahvistaa, että kaikki pesän osakkaat ja perittävän aviopuoliso on säädetyllä tavalla perukirjaan merkitty. […]

Perintöverotus: Perukirja, vainajan omaisuusluettelo

Mikä on perukirjan tehtävä? Perukirjan tehtävänä on toimia vainajan omaisuusluettelona sekä kuolinpesän osakasluettelona, mutta ja ennen kaikkea myös veroilmoituksena. Perukirjaan on merkittävä vainajan ja lesken omaisuudet sekä kuolinpesän osakkaat. Pelkkä […]

Perintöverotus: Perukirja

Mikä on perukirja? Perunkirjoituksesta on laadittava perukirja. Perukirjan verotoimistoon jättämiselle on varattu aikaa kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta, mikä käytännössä pidentää perukirjan laatimisaikaa. Perukirjaa ei ole mitenkään välttämätöntä laatia valmiiksi itse perunkirjoitustilaisuudessa. […]

Nayttokuva 2015-3-26 kello 15.15.35

Täydennysperunkirjoitus

Milloin on toimitettava täydennysperunkirjoitus? Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisukirja. Täydennysperunkirjoitusta ja siinä laadittavaa täydennysperukirjaa koskevat samat säännöt kuin varsinaista perunkirjoitusta […]

Perunkirjoitus on pakko toimittaa

Miksi perunkirjoitus on pakko toimittaa? Toisin kuin ositus ja perinnönjako, perunkirjoitus on toimitettava jokaisen kuolinhetkellään vakituisesti Suomessa asuneen perittävän jälkeen. Laki ei salli poikkeusta tästä säännöstä edes täysin varattoman ja […]

Perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite

Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite? Perunkirjoitus vero-oikeudellisena velvoitteena tarkoittaa sitä, että perunkirjoituksen pohjalta laadittu perukirja on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon perintöverotoimenpiteitä varten. Voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että nimenomaan perunkirjoituksen vero-oikeudellinen […]

Ennakkoluopuminen perinnöstä

Miten perinnöstä voi luopua ennen perinnönjättäjän kuolemaa? Ennen perittävän kuolemaa tapahtuva ennakkoluopuminen perinnöstä on pätevä, jos perillinen hyväksyy testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ennakkoluopuminen on testamentin […]

Kuka voi hakea pesänjäkajaa?

Kenellä on oikeus hakea pesänjakajaa? Pesänjakajaa voi hakea kukin kuolinpesän osakas toisista osakkaista riippumatta. Hakemukseen on liitettävä jäljennös perukirjasta sukuselvityksineen. Oikeus hakea pesänjakaa on myös sillä, jolle kuolinpesän osakas on […]

Perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta

Mikä on perinnönjaon merkitys perintöverotuksen kannalta? Toimitettu perinnönjako ei ole edellytys perintöverotuksen toimittamiselle. Eri asia on, vaikuttaako toimitettu perinnönjako toimitettavaan perintöverotukseen tai joudutaanko toimitettua perintöverotusta muuttamaan myöhemmin toimitettavan perinnönjaon perusteella. […]

Perinnönjakokirja perintöverotuksessa

Mikä on perinnönjakokirjan rooli perintöverotuksessa? Perintöverotus toimitetaan perinnönjättäjän jäämistöstä laaditun perukirjan perusteella, ja lisäksi jakokirjan perusteella, jos perinnönjako on toimitettu. Perinnönjaon ei tarvitse olla vielä lainvoimainen, kun laillinen jakokirja asetetaan […]

Perintövero vältetään antamalla luopumisilmoitus

Mitä jos minulle määrätätään perintövero, vaikka en aio ottaa perintöä vastaan? Perintöoikeuden menetys passiivisuuden perusteella edellyttää oikeuteensa vetoamatta jättävältä täydellistä passiivisuutta perinnön jakautumisesta ja perinnönsaajista. Tällöin ei myöskään perintöverovelkasuhdetta synny. […]

Perintöverovelvollisuus

Milloin syntyy velvollisuus maksaa perintöveroa? Vero-oikeudellisesti perinnönjättäjän omaisuus siirtyy perillisille ja testamentinsaajille perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Perintö- ja lahjaverolain mukaan velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Kysymyksessä on ns. abstrakti verovelkasuhde. Perintöveroprosessi […]

Hallintaoikeusvähennys ja perintöverotus

Hyväksytäänkö hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa? Jos leski perukirjassa tai erillisessä asiakirjassa on ilmoittanut käyttävänsä lakimääräistä oikeuttaan hallita jäämistöön kuuluvaa asuntoa ja asuntoirtaimistoa, vähennetään hallintaoikeuden pääoma-arvo perintöverotuksessa jäämistön arvosta. Muun jäämistöomaisuuden kuin asunnon […]

Velvollisuus maksaa perintöveroa

Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa? Suomessa on käytössä ns. perintöosuusverojärjestelmä, jonka mukaan kukin perillinen maksaa perintöveron omasta osuudestaan jäämistöön. Velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa perittävän kuolinhetkellä. Vasta perukirjaan pohjautuvassa verotusmenettelyssä kuitenkin […]