Hakutulokset hakusanalle testamentista:

Testamentista luopuminen

Voiko testamentista luopua vai onko se pakko vastaanottaa? Testamentinsaaja voi luopua sekä yleistestamentista että tiettyä omaisuutta koskevasta legaatista. Luopumista koskevat samat säännöt kuin lakimääräisestä perinnöstä luopumista. Luopumisen tehokkuus riippuu siten […]

Osittainen luopuminen testamentista

Voiko testamentista luopua osittain? Perinnöstä luopumisen kohdalla ei tehokasta osittaisluopumista ole pidetty mahdollisena. Testamentin kohdalla sen sijaan ei tehottomuuden aiheuttavana määräämisenä ole pidetty saannon osasta luopumista. Käytännössä näin tapahtuu esim. […]

Kenelle kuuluu testamentista luopuvan osuus jäämistöstä?

Kuka saa testamenttiperinnöstä luopujan osuuden jäämistöstä? Kun ratkaistaan kysymystä siitä, kuka on testamentinsaajan sijaantuloperillinen, on otettava huomioon perintökaaren testamentin tulkintaa koskevat normit. Perussääntö on, että testamentin tulkinnassa tulee aina pyrkiä […]

Nayttokuva 2015-3-26 kello 15.30.45

Testamentti

Malli yleistestamentin laatimiseksi. Mukana selkeät ohjeet!

Testamenttimääräyksenä jäämistön käyttöoikeus

Mikä on testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden sisältö? Perittävä voi testamentissaan määrätä jollekin käyttöoikeuden perittävän jäämistöön tai siihen kuuluvaan omaisuuteen, johon joku muu saa omistusoikeuden testamentin tekijän kuollessa tai myöhemmin. Tälläisesta käyttöoikeudesta […]

Testamentin tiedoksianto on pakollinen

Kenen toimesta testamentin tiedoksianto suoritetaan ja kenelle? Miksi? Testamentin lainvoimaisuus edellyttää sitä, että testamentti on asianmukaisesti annettu perillisille tiedoksi eivätkä nämä sen jälkeen määräajassa ole testamenttia moittineet. Jollei testamenttia anneta […]

Ennakkoluopuminen perinnöstä

Miten perinnöstä voi luopua ennen perinnönjättäjän kuolemaa? Ennen perittävän kuolemaa tapahtuva ennakkoluopuminen perinnöstä on pätevä, jos perillinen hyväksyy testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Ennakkoluopuminen on testamentin […]

Hallintaoikeusvähennys ja perintöverotus

Hyväksytäänkö hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa? Jos leski perukirjassa tai erillisessä asiakirjassa on ilmoittanut käyttävänsä lakimääräistä oikeuttaan hallita jäämistöön kuuluvaa asuntoa ja asuntoirtaimistoa, vähennetään hallintaoikeuden pääoma-arvo perintöverotuksessa jäämistön arvosta. Muun jäämistöomaisuuden kuin asunnon […]

Jäämistön hallinta on lesken oikeus

Lesken oikeus pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan Eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, ellei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Leski on velvollinen osituksessa tekemään tilin […]

Perintöverotus: Perintöverotuksen toimittaminen

Miten perintöverotus toimitetaan? Perintöverotus käynnistyy perukirjan saapumisesta verotoimistoon. Perukirja asetetaan perintöverotuksen perusteeksi. Perukirjatietojen mukaan määritetään perittävän jäämistö. Mahdollinen avioehto sekä ennakkoperinnöksi katsottavat luovutukset otetaan huomioon. Verotuksessa hyväksyttyjen vähennysten jälkeinen jäännös […]

Perintöverotus: Hallintaoikeusvähennys

Hyväksytäänkö hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa? Jos leski perukirjassa tai erillisessä asiakirjassa on ilmoittanut käyttävänsä lakimääräistä oikeuttaan hallita jäämistöön kuuluvaa asuntoa ja asuntoirtaimistoa, vähennetään hallintaoikeuden pääoma-arvo perintöverotuksessa jäämistön arvosta. Muun jäämistöomaisuuden kuin asunnon […]

Henkivakuutuskorvaus: Vakuutuskorvauksista luopuminen

Henkivakuutuskorvauksista luopuminen? Vakuutuskorvauksesta luopuminen on samantyyppinen oikeustoimi kuin testamentista luopuminen. Sekä testamentissa että henkivakuutuksen edunsaajamääräyksessä on kyse vainajan yksipuolisesta vastikkeettomasta tahdonilmaisusta. Tällöin korvauksesta luopumisen täytyy olla mahdollista. Edunsaajaksi nimetyllä ei […]

Onko lakiosan vaatiminen pakollista?

Pitääkö lakiosaa vaatia? Lakiosa ei ole automaattisesti perilliselle tuleva osa perinnöstä. Lakiosaoikeutensa turvatakseen rintaperillisen tulee esittää sitä koskeva vaatimus testamentin saajalle. Lakiosavaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen […]

Lakiosan määrä

Miten lakiosan määrä lasketaan? Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakimääräinen perimisjärjestys lähtee siitä, että kukin samassa sukulaisuussuhteessa vainajaan oleva saa samansuuruisen suhteellisen osuuden jäämistöstä. Esimerkiksi viidestä […]

Henkivakuutuskorvauksista luopuminen

Voiko henkivakuutuskorvauksista luopua? Vakuutuskorvauksesta luopuminen on samantyyppinen oikeustoimi kuin testamentista luopuminen. Sekä testamentissa että henkivakuutuksen edunsaajamääräyksessä on kyse vainajan yksipuolisesta vastikkeettomasta tahdonilmaisusta. Tällöin korvauksesta luopumisen täytyy olla mahdollista. Edunsaajaksi nimetyllä […]