Haulla löytyi 67 osumaa.


Säilyvätkö luontoisedut ja asuntoetu lomautuksesta huolimatta?

Luontoiseduilla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana maksamia korvauksia työntekijälle. Työntekijä saa ne oman rahallisen palkkansa lisäksi. Ne ovat siis osa palkkaa, jotka maksetaan kuitenkin muuna kuin rahana. Tavallisimmat luontoisedut ovat asuntoetu, autoetu, puhelinetu ja ateriaetu. K...


Avoin yhtiö: Avoimen yhtiön toiminnan lopettaminen

Miten avoimen yhtiön toiminta lopetetaan? Silloin, kun avoin yhtiö asetetaan selvitystilaan, tarkoituksena on yhtiön toiminnan lopettaminen. Avoimen yhtiön asettaminen selvitystilaan on kolmivaiheinen. Ensin ilmaantuu luonnollisesti purkamisperuste. Silloin yhtiömies voi vaatia toiselta yhtiömieh...


Elatusapu: Elatusavun maksaminen kertasuorituksena

Voiko lapsen elatusavun maksaa kertasuorituksena? Elatusvelvollinen voi maksaa elatusavun kokonaisuudessaan kerralla pois. Tällöinkin on kuitenkin laskettava lapselle tuleva kuukausikohtainen elatusapu. Joskus elatusvelvollinen haluaa päästä maksuistaan mahdollisimman nopeasti pois. Tällaisessa t...


Elatusapu: Elatusavun maksamisen laiminlyönti

Mitä jos elatusvelvollinen ei täytä maksuvelvollisuuttaan? Elatusapu on ulosottokelpoinen velka. Jos elatusvelvollinen ei maksa sopimuksenmukaista tai tuomioistuimen päättämää elatusapua, lapsen kanssa asuva vanhempi voi viedä elatusapupäätöksen ulosottovirastoon tai ottaa yhteyttä sosiaalitoimee...


Elatusapu: Milloin elatusavun maksaminen ei toteudu?

Milloin elatusapua voidaan määrätä maksettavaksi? Jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona tai jos vanhempi muuten laiminlyö lapsen elatuksen, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua. Elatusapua koskevissa asioissa alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa tai muu edunvalvoja....


Elementtikauppa: Sopimuksen peruuttaminen

Mitä jos peruutan sopimuksen, jätän maksun suorittamatta, tai muuten rikon sopimusta? Elementtitilauksen peruuttaminen on sopimusrikkomus. Jos tilaaja peruuttaa elementtien tilauksen ennen niiden luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia hinnan maksamista. Toimeksi...


Eläke: Pimeän työn tekeminen

Kannattaako kuutamourakointi? Saatko koko palkkasi suoraan käteen? Miten on eläkkeitesi laita? Bruttopalkasta tulisi maksaa verot ja eläkevakuutusmaksut. Työnantajan tulisi maksaa eläkevakuutusmaksut kaikesta työstä. Työeläkettä kertyy vain rekisteriin merkittyjen palkkojen perusteella. Pimeän pa...


Ennakkoperintö: Perinnön etukäteismaksu

Mikä ennakkoperintö on? Ennakkoperintö on saantona lahja, oma saantotyyppinsä se ei ole. Ennakkoperintö on perittävän tai tietyissä tilanteissa perittävän puolison elinaikanaan perilliselle antama lahja, joka perittävän jälkeisessä perinnönjaossa otetaan ennakkoperintönä huomioon. Ennakkoperintö ...


Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko: Hukkaamiskiellon tai vakuustakavarikon voimassaolo

Kuinka kauan hukkaamiskielto on voimassa? Hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko on tuomioistuimessa kumottava, kun sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen vakuudeksi asetetaan riittävä pantti tai takaus. Edellytykset voivat lakata myös muutoin. Tuomioistuimen on ...


Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko: Rikoksesta epäillyn omaisuus ja maksuhalukkuus

Voiko rikoksesta epäilty saada omaisuutensa mahdollisesti hukkaamiskieltoon ja vakuustakavarikkoon? Rikoksesta epäillyn omaisuutta voidaan määrätä hukkaamiskieltoon, jos on olemassa vaara, että epäilty pyrkii välttämään sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen. Hukka...


Irtaimen kauppa: maksu myöhässä

Viivästyskorko kauppahinnalle Ostajan maksun viivästyessä myyjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle. Ostajalla on velvollisuus maksaa kauppahinnalle korkoa riippumatta siitä, miksi hänen maksunsa on viivästynyt. Ostaja ei joudu kuitenkaan suorittamaan viivästyskorkoa, jos ma...


Irtaimen kauppa: Osamaksukauppa

Onko osamaksukauppa sinun tapasi kuluttaa? Osamaksukauppa on irtaimen esineen kauppaa, jossa vähintään osa kauppahinnasta jää velaksi ja joka ainakin joltain osin erääntyy vasta ostajan saatua tavaran haltuunsa. Tyypillisessä osamaksukaupassa ostaja maksaa kauppahinnan tasaerissä kuukausittain es...


Irtaimen kauppa: Tavaran luovutuksen viivästyminen

Mitä jos luovutus viivästyy irtaimen kaupassa? Myyjän on luovutettava tavara ostajalle sopimuksen mukaan. Lähinnä se tarkoittaa tavaran luovuttamista oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tavara katsotaan luovutetuksi viimeistään silloin, kun myyjä on luovuttanut tavaran ostajan hallintaan. Yk...


Kauppahinta: Kauppahinnan maksaminen

Milloin kauppahinta on maksettava? Ostajan on maksettava kauppahinta myyjän sitä vaatiessa, ei kuitenkaan ennen kuin tavara on hänen saatavillaan. Kauppahinnan maksuajankohdasta ja maksutavasta voidaan myyjän ja ostajan kesken sopia. Ennen kauppahinnan maksamista ostajalla on oikeus tarkastaa tav...


Kirjaus: Kirjauksen hakeminen

Miten kirjausta haetaan? Hakemuksesta on käytävä ilmi kirjaamisen kohde, hakijan vaatimus, hakijan nimi, kotipaikka ja henkilötunnus, sekä hakijan tai hänen asiamiehensä puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjaamisen kohde on kiinteistö tai muu ki...


Konkurssi ja velat: Velkojien maksunsaantijärjestys

Mikä on velkojien maksunsaantijärjestys, jos varoja ei ole kaikkien velkojen maksuun? Kun velallisen varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, niin herää kysymys maksujensaannin järjestyksestä. Kuka saa ensimmäisenä konkurssipesästä suorituksen? Missä järjestyksessä jäljellä olevat varat ...


Kulutusluotto: Kulutusluoton ennenaikainen takaisinmaksu

Saako kulutusluoton maksaa ennenaikaisesti? Kuluttaja saa maksaa kulutusluoton takaisin ennen sen erääntymistä. Saatavasta on tällöin vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut on mainittu sopimukse...


Kuolinpesä: Avustus lapselle kuolinpesästä

Voiko lapsi saada avustusta kuolinpesästä? Perittävän alle 21-vuotias lapsi voi hänen perintöosansa lisäksi kuolinpesän säästöstä kertakaikkisena avustuksena päältäpäin saada avustusta koulutusta ja kasvatusta varten, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Avustus on suoritettava jäämistöstä enne...


Kuolinpesä: Vainajan ja kuolinpesän velat

Mitä on syytä muistaa vainajan ja kuolinpesän veloista? Luonnollisen henkilön kuolema ei lakkauta hänen mahdollisia velkasuhteitaan, ja sen vuoksi velkoja voi velallisen kuoleman jälkeen vaatia saataviaan vainajan oikeudenomistajilta. Kuolinpesän osakkaat vastaavat vainajan veloista pääsääntö...


Kuolinpesän osakas: Kuolinpesän osakkaan henkilökohtainen velkavastuu

Millä perusteilla kuolinpesän osakas voi joutua henkilökohtaiseen velkavastuuseen? Ylivelkaisissa kuolinpesissä on omat riskinsä osakkaan kannalta. Kuolinpesää ei pidä mennä jakamaan, ellei varmuutta ole siitä, että velat ovat hoidossa. Jos kuolinpesän varat eivät riitä vainajan ja kuolinpesän ve...


Lapsen elatus: Yleinen elatustuki

Milloin voidaan turvautua yleiseen elatustukeen? Jos elatusvelvollinen ei täytä elatusvelvollisuuttaan, lapsen oikeus riittävään elatukseen turvataan julkisista varoista. Tätä yhteiskunnan maksamaa elatusmuotoa kutsutaan elatustueksi. Elatustukea maksetaan enintään 142,86 euroa. Vaikka elatus...


Liikennevahinko: Ankara vastuu liikennevahingoissa

Olenko ankarassa vastuussa kuljettamani ajoneuvon aiheuttamista vahingoista? Pääsääntöisesti ajoneuvon liikenteessä käyttämisestä toiselle aiheutunut vahinko korvataan ankaran vastuun mukaisesti. Varsinkin henkilövanhinkojen korvaamiseen sovelletaan ankaraa vastuuta. Korvausvastuun syntymiseen ri...


Liikennevakuutus: Tahallaan aiheutettu vahinko

Voiko vakuutusyhtiö periä minulta liikennevakuutukseni perusteella maksamiaan korvauksia? Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä liikennevakuutuksen nojalla maksamansa korvaus vahingon aiheuttajalta, jos moottoriajoneuvon omistaja, kuljettaja tai matkustaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeäl...


Löytöpalkkio: Löytäjällä on oikeus löytöpalkkioon

Palkkio löytäjälle löydetystä tavarasta? Löytäjällä on oikeus 10 prosentin löytöpalkkioon. Löytöpalkkion suuruus on aina vähintään neljä euroa. Omistaja saa tavaransa takaisin vasta sitten, kun hän on maksanut tämän palkkion. Omistajan on korvattava myös löytäjälle löydön aiheuttamat tarpeelliset...


Millaisia asioita varten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Edunvalvontavaltuutus tehdään yleensä taloudellisten asioiden hoitoa varten. Valtuuttaja määrää valtuutetun hoitamaan hänen omaisuuttaan ja juoksevaa talouttaan. Esimerkiksi valtuutetun tehtäviin voi kuulua laskujen maksamista ja pankkiasioiden hoitamista valtuuttajan puolesta, valtuuttajan varoist...


Myyjä: Kaupan purkuoikeus

Milloin myyjä saa purkaa kaupan? Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa ja viivästys on olennainen. Myyjä voi asettaa ostajalle kohtuullisen lisäajan kauppahinnan maksamista varten. Jos maksua ei annetun määräajan kuluessa kuulu, on myyjällä oikeus pur...


Ositus ja perinnönjako: Osituksen tai perinnönjaon peräytyminen, jos velat laiminlyödään

Voiko ositus tai perinnönjako peräytyä, jos pesän velat on laiminlyöty? Jos pesän luovuttaminen virallisselvitykseen tapahtuu sen jälkeen, kun ositus tai perinnönjako on toimitettu, ositus tai perinnönjako peruuntuvat. Mikäli velka äsken mainitussa tilanteessa kuitenkin voidaan maksaa vainajalle ...


Pakkokeinot: Hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättäminen

Hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättää tuomioistuin. Ennen syytteen vireilletuloa voi vaatimuksen omaisuuden panemisesta hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon tehdä tutkinnanjohtaja tai syyttäjä. Syytteen tultua vireille voi vaatimuksen tehdä syyttäjä ja itselleen tulevan korvauks...


Pakkokeinot: Hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättäminen pääasiaa ratkaistaessa

Tuomitessaan sakon, korvauksen tai menettämisseuraamuksen, jonka maksamisen vakuudeksi on määrätty hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko, on tuomioistuimen samalla päätettävä, onko hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko pidettävä voimassa siihen saakka kunnes sakko, korvaus tai menetetyksi tuomit...


Pakkokeinot: Hukkaamiskiellon ja vakuustakavarikon edellytykset

Mikäli on olemassa vaara, että henkilö jota on syytä epäillä rikoksesta tai henkilö, joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai menettämään valtiolle rahamäärä, pyrkii välttämään sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamista joko kätkemällä tai hävittä...


Pakkokeinot: Hukkaamiskiellon ja vakuustakavarikon kumoaminen

Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko mikäli sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen vakuudeksi asetetaan riittävä pantti tai takaus taikka mikäli hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa muuten ei ole enää syytä pitää voimassa. Tuomi...


Panttioikeuden syntyminen

Panttioikeus syntyy panttikirjan luovuttamisella Panttioikeus kiinteistöön syntyy velkojalle sillä hetkellä, kun kiinteistön omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle. Käytännössä tavanomaisessa pankkilainassa laina annetaan lopullisesti vasta sitten, kun panttikirjat on ensin annettu pankille...


Parkkisakko: Kaksi viikkoa maksuaikaa

Oliko tuulilasissasi parkkisakot? Pysäköintivirhemaksusta annetun lain mukaan virheen tehneelle kuljettajalle annetaan kehotus suorittaa maksu kahden viikon kuluessa kehotuksen antamispäivästä. Ellei maksukehotusta jostakin syystä voida kuljettalle antaa taikka ajoneuvoon näkyvälle paikalle kiinn...


Patentti: Keksijän oikeus keksintöön

Oletko ideanikkari? Aiotko patentoida jotakin? Patentti on keksijän oikeus kieltää muilta patenttinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on mm. patentoidun tuotteen valmistaminen, patentoidun menetelmän käyttäminen ja käyttöluvan eli lisenssin myyminen. O...


Perinnön vastaanotto: Perintövero vältetään antamalla luopumisilmoitus

Mitä jos minulle määrätätään perintövero, vaikka en aio ottaa perintöä vastaan? Perintöoikeuden menetys passiivisuuden perusteella edellyttää oikeuteensa vetoamatta jättävältä täydellistä passiivisuutta perinnön jakautumisesta ja perinnönsaajista. Tällöin ei myöskään perintöverovelkasuhdetta synn...


Perinnönjako: Maatila perinnönjaosta, korvausta muille perillisille?

Joutuuko maatilan perinnönjaossa saava maksamaan korvausta muille perillisille? Jos osakkaat eivät sovi soveliaalle tilanpidonjatkajalle annettavan maatilan arvosta muuta, on maatilan arvona pidettävä maatilan verotusarvosta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla johdettua laskelmallista arvoa, jota...


Perinnönjako: Perinnönjaon vaatiminen ja toimittaminen

Milloin perinnönjakoa voi vaatia ja miten se toimitetaan? Kuolinpesän omaisuutta ei saa jakaa vastoin pesän osakkaan kieltoa ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat laitettu talteen. Jos pesän omaisuus on ollut p...


Perintä ja kulut

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perinnässä ei saa antaa vääriä tai harhaanjohtavi...


Perintövero: Perintöoikeuden menetys, passiivisuus perusteena

Mitä jos minulle määrätätään perintövero, vaikka en aio ottaa perintöä vastaan? Perintöoikeuden menetys passiivisuuden perusteella edellyttää oikeuteensa vetoamatta jättävältä täydellistä passiivisuutta perinnön jakautumisesta ja perinnönsaajista. Tällöin ei myöskään perintöverovelkasuhdetta synn...


Pesänselvittäjä: Pesänselvittäjän hakeminen

Kuolinpesä voidaan osakkaiden yhteishallinnon sijasta määrätä pesänselvittäjän hallintoon. Pesänselvittäjän määrää hakemuksesta tuomioistuin. Pesänselvittäjän määräämisen jälkeen osakkaat eivät voi enää edustaa kuolinpesää, vaan asiavaltuus siirtyy pesänselvittäjälle. Jokaisella kuolinpesän osakk...


Pesänselvittäjä: Pesänselvittäjän tehtävät

Pesänselvityksen tavoitteena on kuolinpesän jakokuntoon saattaminen. Pesänselvittäjän määräyksen jälkeen vain pesänselvittäjä edustaa kuolinpesää. Pesänselvittäjän on käytännössä selvitettävä jäämistöön kuuluva omaisuus ja otettava se haltuunsa sekä selvitettävä ja maksettava vainajan velat. Pesä...


Suorituksesta pidättäytyminen asuntokauppavirheen perusteella

Oikeus olla maksamatta kauppahintaa Jos ostaja havaitsee kaupan teon jälkeen, että kauppaa rasittaa joku virhe, saa ostaja tällöin pidättyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta. Usein kysymys on kuitenkin kauppahinnan jäljellä olevan määrän maksamisesta. Osapuolten välillä on vo...


Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Vakiokorvaus

Mikä on vakiokorvaus? Tilaajalla on elementtien tai urakan viivästyessä lakisääteinen oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa. Ensimmäisen viivästyskuukauden jälkeen vakiokorvaus on 1 prosentti hinn...


Tavara: Tilauksen peruuttaminen

Mitä voi seurata tavaran tilauksen peruuttamisesta? Jos ostaja peruuttaa tavaran tilauksen ja näin rikkoo tavaran tilauksesta tehdyn sopimuksen, myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Myyjä voi kuitenkin olla oikeutettu korvaukseen hyödyttömiksi jääneiden k...


Työkyvyttömyyseläke: Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

Saanko tehdä työtä, jos olen työkyvyttömyyseläkkeellä? Ainakin vähän työtä saa tehdä eläkkeellä olosta huolimatta. Työhön ryhtymisestä on vain muistettava Kelalle mainita, koska työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää aina sairautta, joka vaikeuttaa toimeentuloa. Työkyvyttömyyseläkkeen maksami...


Vahingonkorvaus: Surmatun läheisen henkinen kärsimys

Onko lähiomaisesi tapettu? Korvataanko henkinen kärsimys? Vahingonkorvauslain mukaista korvausta henkisestä kärsimyksestä voi saada surmansa saaneelle erityisen läheinen henkilö. Toinen yleinen edellytys korvauksen saamiselle on kuoleman aiheutuminen tahallisella tai törkeän tuottamuksellisella t...


Valmimatkasopimus: Valmismatkasopimuksen sitovuus

Milloin valmismatkasopimus tulee matkustajaa sitovaksi? Ulkomaille tehtävää valmismatkaa koskeva sopimus sitoo matkustajaa vasta, kun hän maksaa matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän osan hinnasta. Jos hintaa ei ole sovittuun päivään mennessä maksettu, varaus peruuntuu. Sopimuksen sitovuu...


Vanhentunut velka

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista kun velkoja ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvan ajan kuluessa asianmukaisin tavoin saattanut oikeuttaan voimaan eikä velallinen ole samana aikana esim. maksamalla velkaa uudistanut velvoitettaan. Velan vanhentuessa velallisen velvollisuu...


Vanhuuseläke: Vanhuuseläkkeen ikäraja

Ajattelitko siirtyä vanhuuseläkkeelle? Kansaneläkkeen yksi laji on vanhuuseläke. Vanhuuseläkkeen määrä on sama kuin muun kansaneläkkeen määrä ja se maksetaan samoin kuin muukin kansaneläke. Kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Henkilö voi kuitenkin saada vanhuuseläkkeen ...


Velkajärjestely: Velkajärjestelyn hakeminen ja alkaminen

Mitä oikeusvaikutuksia velkajärjestelyn hakemisella ja alkamisella on? Velallisella on ns. maksu- ja vakuudenasettamiskielto eli velkajärjestelyn alettua velallinen ei saa maksaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvaa velkaansa eikä asettaa siitä vakuutta. Hän ei siten saa enää itse päättää omien velk...