Keskustelu

Käy keskustelua meidän
ja muiden laki24-asiakkaiden
kanssa

Keskustelu Ositus 25 vuoden jälkeen

Ositus 25 vuoden jälkeen

Esillä 12 viestiä, 1 - 12 (kaikkiaan 12)
 • #81915 Vastaa

  Erja Kaijankoski
  Vieras

  Olemme eronneet noin 25 vuotta sitten. Itse omistin omakotitontin ja mies rantatontin. Yhteinen omaisuus oli omakotitalo jonka mies lunasti itselleen. Kumpikin piti oman omaisuutensa. Miten ositus pitää tehdä? Mitään riitaa ei ollut jaossa ja yhteisen lapsen elatus sovittiin yhdessä. Miten ositus nyt kannattaa ja pitää tehdä? Itse ole uusissa naimisissa ja miehellä yksi lapsi, kihloissa. Ositus on ihan unohtunut tässä vuosien saatossa tehdä. Pitääkö se viedä jonnekkin? Verottajalle? Maistraattiin? Kuinka tarkasti siinä pitää olla merkittynä tuo omaisuus minkä kumpikin piti. Arvoltaan ne ovat suunnilleen samanlaiset eikä kumpikaan halua toiselta mitään vaan ollaan tyytyväisiä jakoon.

  #81919 Vastaa

  käräjätuomari
  Vieras

  Oikeusjärjestyksemme ei tunne osituspakkoa. Laissa todetaan ainoastaan, että ositus on toimitettava, jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Ositus on kuitenkin suotavaa tehdä, sillä se on edellytyksenä monelle muulle toimelle.

  Konsultoi lakimiestä asian tiimoilta.

  #81922 Vastaa

  Tiedosta kiitollinen
  Vieras

  Käräjätuomari, Voisitko tarkentaa mille toimille sillä on vaikutusta?

  Haluatko vastausta lakiasiaasi? Soita LAKIPUHELIN 0600 111 33.

  #81923 Vastaa

  käräjätuomari
  Vieras

  Perinnönjaossa tulee ongelmia mutta sinänsä onkos tuolla merkitystä,teette vain paperin jossa kumpikin pitää oman omaisuuden ja lauseke missä sitoudutte noudattamaan kyseistä paperia ettei mieli muutu myöhemmin.Sitten pari todistajaa ja nimet alle.

  Lakimies ruksaa sellaisen paperin 100-200e.

  Simppeliä.

  #81924 Vastaa

  käräjätuomari
  Vieras

  5 syytä, miksi ositussopimus kannattaa tehdä heti

  Vaikka ositus ei si­nänsä ole pakol­linen, on se kui­tenkin erit­täin suosi­telta­vaa tehdä pian osi­tuspe­rus­teen (= avio­ero tai toisen puoli­son kuo­lema) syn­nyt­tyä. Yleen­sä osi­tuk­sen toi­mit­tami­nen jou­tui­sasti ja siitä asi­an­mu­kaisen osi­tuskir­jan laati­minen on kum­man­kin osa­puo­len in­tres­sissä.

  Tässä artik­kelissa keski­tytään lähin­nä avio­ero­-osi­tuk­seen niissä ta­pauk­sissa, joissa eron­neet puoli­sot kyke­nevät sopi­maan omai­suu­tensa osi­tuk­sesta sovin­nolli­sesti (so­pi­musositus). Jos sovin­toa ei saada ai­kaiseksi, voi kumpi ta­hansa osa­puo­lista hakea pe­sänja­kajan mää­rää­mistä. Täl­löin pe­sänja­kaja toi­mittaa osi­tuk­sen puoli­soi­den välillä toimi­tus­osi­tuk­sena.
  1. Osi­tus­vaa­teelle ei ole mää­räai­kaa

  Oi­keus vaatia osi­tusta ei van­hene ylei­sessä kol­men vuo­den van­hen­tu­misajassa. Jos ositus on jäänyt teke­mättä avio­eron yh­tey­dessä, on ole­massa riski siitä, että vuo­sien­kin jäl­keen vä­hem­män omis­tava enti­nen puoli­so esit­tää osi­tus­vaa­teen (esi­mer­kiksi uuden puoli­sonsa yllyt­tä­mä­nä). Ta­paus­koh­taises­ti voi silti olla mah­dollis­ta, et­tä vuosi­kausia jatku­nut pas­siivi­suus estää te­hok­kaasti vaa­timas­ta osi­tusta. Tä­män täytyy edel­lyttää joka ta­pauk­sessa useita vuosia tai jo­pa vuosi­kym­meniä jatku­nutta pas­siivi­suut­ta.(Ks. KKO 2001:56)
  2. Osi­tuk­sen täy­tän­töön­pano edel­lyttää osi­tus­sopi­musta

  Eten­kin ta­sin­koon oikeu­tetun eli vä­hem­män omis­tavan puoli­son näkö­kul­masta osi­tus­sopi­muk­sen laati­minen on hyvä hoitaa ajois­sa, sil­lä osi­tuk­sen pak­kotäy­tän­töön­panoa ei luon­nolli­sesti voi ha­kea, ellei osa­puol­ten välillä ole toimi­tettu osi­tusta. Kanne täytyy kui­tenkin nos­taa tuo­miois­tui­mes­sa, jos vasta­puoli ei va­paa­ehtoi­sesti suos­tu toi­mi­maan osi­tus­sopi­muk­sen mu­kai­sesti.
  3. Osi­tuk­sen piiriin kuu­luu ra­joite­tusti myös avio­eron jäl­keen saatu omai­suus

  Koska osi­tuk­sen piiriin kuu­luu paitsi se va­ralli­suus, joka puoli­solla oli osi­tuspe­rus­teen syn­tyhet­kellä, myös sellai­sen varal­lisuu­den sijaan tullut uusi omai­suus sekä omai­suu­den tuot­to, on yleen­sä myös enemmän omis­tavan puoli­son in­tres­sissä tehdä osi­tus­sopi­mus heti avio­eron yh­tey­dessä. Jos esi­mer­kiksi puoli­solla on ol­lut osa­kesi­joi­tuksia avio­eron tulles­sa vi­reille, ja hän on ne sit­tem­min myy­nyt ja hank­kinut niistä saa­mil­laan varoil­la si­joi­tusasunnon, kuu­luu han­kittu asun­to osi­tuk­sen piiriin. Lisäksi osi­tuk­sen piiriin kuu­luvan omai­suu­den tuotto on ositet­tavaa varal­lisuut­ta: puoli­solla olleen sijoi­tusasunnon vuok­ratulo avio­eron vireil­letu­lon ja osi­tus­sopi­muk­sen al­lekir­joit­tami­sen väli­senä aikana on si­ten myös ositet­tavaa varal­lisuut­ta.

  Osi­tuk­sessa omai­suus arvos­tetaan osi­tus­het­ken – eikä siis osi­tuspe­rus­teen syn­tyhet­ken – mu­kai­seen ar­voon, joten osi­tuk­sen lyk­kää­minen voi ai­heut­taa sen, että tasin­kona joudu­taan luo­vut­ta­maan enemmän kuin mitä olisi jou­duttu, jos ositus olisi tehty heti avio­eron tultua vireil­le.
  4. Pe­run­kirjoi­tus ja perin­nön­jako edel­lyttä­vät osi­tusta

  Toi­mit­ta­matta oleva ositus voi myö­hem­min muo­dos­tua on­gel­maksi myös puoli­soi­den jälke­läisil­le. Jos vaina­ja oli ollut eläes­sään avio­liitos­sa, tarvi­taan pe­run­kirjoi­tusta varten tieto siitä, oliko puoli­soi­den välillä tehty ositus. Mikäli ositus oli jäänyt teke­mättä, tulee pe­run­kirjoi­tuk­sessa il­moit­taa myös vai­najan enti­sen puoli­son omai­suus.

  Jotta kuo­linpe­sä voi­daan selvit­tää, perin­töve­rotus toi­mittaa ja pe­rintö jakaa, tulee ensin mää­rittää se, mitä kuo­lin­pe­sään kuu­luu. Jos osi­tusta ei ole tehty, on mah­dollis­ta, et­tä osa kuo­linpe­sän va­roiksi luul­lusta omai­suu­desta kuu­luukin enti­selle puoli­solle avio-­oi­keu­den nojal­la.
  5. Osi­tuk­sen hoi­tami­nen pois hel­pottaa paluu­ta nor­maa­liin elä­mään

  Edellä mai­nittu­jen li­säksi asian saa­minen pois päivä­järjes­tyk­sestä hel­pottaa nor­maa­lin elä­män jat­ka­mista avio­eron jäl­keen. Avio­eroon liittyy usein monia han­kalia ja ras­kaita asioi­ta. Kun ositus on hoi­dettu ja siitä on asi­an­mu­kaiset pape­rit laadit­tu, on hel­pompi koet­taa jatkaa nor­maa­lia ar­kea.

  #81929 Vastaa

  Tiedosta kiitollinen
  Vieras

  Pitääkö osituspaperi viedä jonnekkin? Vai riittääkö että pitää sen itsellä tallessa. Kun omakoti talo jaettiin ja sovittiin että mies maksaa minun ulos niin eikö se ole tavallaan ositus jo sinänsä? Itse olen jo myynyt omistamani tontin aokoja sitten. Podimme siis kumpikin omissa nimissä olevan omaisuuden ja jaettiin vain yhteinen asunto.

  #81932 Vastaa

  käräjätuomari
  Vieras

  Osituspaperia tarvitsee kun toinen teistä kuolee ja perintöä aletaan selvittelemään,se paperi pitää olla perukirjan liitteenä.(verottajalle myös)
  Eläessä sitä ei tarvitse ellei sitten lainhuudateta tms jotain omaisuutta omiin nimiin.(tosin verottajaa saattaa kiinnostaa tietyissä tapauksissa jos omaisuutta vaihtuu päittäin tms)

  Sijoita täppiä(ex mies voi kaivaa kuvetta myös)lakimiehen palveluksiin niin saat asian hoidettua.

  Ositus kannattaa tehdä välittömästi avioeron jälkeen,asia mutkistuu jos se tehdään vasta 20v päästä.

  Haluatko vastausta lakiasiaasi? Soita LAKIPUHELIN 0600 111 33.

  #93045 Vastaa

  Marita Hirvonen
  Vieras

  Isovanhempani omistivat ison tilan, joka heidän kuoltuaan siirtyi vanhimmalle lapselle ja hän perheelleen ilman minkäänlaista omaisuuden osittamista. Tilan lisäksi myös muulle omaisuudelle kävi samalla tavoin, se jäi vanhimmalle lapselle. Isovanhemmillani oli kahdeksan lasta, joista kolme on jo kuollut. Onko omaisuuden osittaminen vielä vuosikymmenten jälkeen mahdollista? Onko asialle enää mitään tehtävissä?

  #93202 Vastaa

  Tuulikki Nyberg
  Vieras

  Hei,
  Olin avioliitossa 7 v ja erosin muistaakseni -74
  Asunto-osakkeemme jäi ex-miehelle, joka jäi siihen asumaan minun muuttaessa pois. Ositusta ei koskaan tehty ja nyt ex-mies ilmoitti sairastuessaan, että haluaa nimeni osituspaperiin. Aikanaan pelkäsin häntä ja siksi en silloin vaatinut osuuttani. Hän on sen jälkeen mennyt uuteen avioliittoon jo kolmannen kerran, joista keskimmäinen vaimo sai osuutensa heidän erotessa ja nykyisen kanssa heillä on omat omaisuudet. Miten minun pitäisi toimia? Aikanaan vein hänelle avaamattomana palkkakuoreni, jotta osallistuin myös lainan maksuihin ym. Tietenkin ansaitsin vähemmän ja erotessa sain vain sohvan ja kaikki muu jäi hänelle.
  Muutama vuosi sitten hän lupasi minulle jonkinlaisen osuuden perinnöstä, jonka saa kummitätinsä kuoltua. Se tapahtui jo vuosia sitten, enkä saanut mitään tietenkään.
  Haluaisin vain oikeudenmukaisesti toimittavan.

  Ystävällisin terveisin
  Tuulikki Nyberg

  #93703 Vastaa

  olisiko tästä apua?
  Vieras

  Mikäli asunto-osake on ollut kummankin nimissä ja ositusta ei ole tehty niin siitä todennäköisesti on jäänyt saatavaa.
  Vanhoista ositussaatavista kannattaa tietysti ottaa ottaa yhteyttä lakimieheen asian selvittämiseksi.

  https://omaaikalehti.fi/artikkeli/ositus-jai-tekematta–leski-joutui-luopumaan-kodista-6.147.129598.51bbc500b8

  #93935 Vastaa

  rodric camela
  Vieras

  Tämä on kaikkien luettava todistus, olen täällä kertoakseni koko maailmalle miehestä, joka pelasti suhteeni, ja tätä suurta miestä kutsutaan tohtori IZOYAksi. Itse asiassa hän piti suurta työtä minulle tuomalla takaisin entisen rakastajani, joka jätti minut ja lupaa koskaan palata takaisin minuun. Tämän avulla olen tajunnut, että tohtorin IZOYA-tiedon jakaminen maailmalle tekee paljon hyvää niille, joilla on rikki kodit tai hänen suhteensa auttaakseen sinua korjaamaan rikkoutuneen suhteesi tai avioliitto. Voit tavoittaa hänet hänen sähköpostiosoitteensa kautta: drizayaomosolution@gmail.com.Ota yhteyttä häneen ja katso, kuinka ongelmasi ratkaistaan ​​24 tunnin sisällä. Hän on erikoistunut myös seuraaviin asioihin …
  (1) Haluat entisen takaisin.
  (2) Haluat saada ylennyksen toimistossasi.
  (3) Haluat miesten / naisten seuraavan sinua.
  (4) Haluat lapsen.
  (5) Olet yrittäjä ja haluat voittaa sopimuksia
  (6) Haluat miehesi olevan sinun ikuisesti
  (7) Tarvitset henkistä apua.
  (8) Sinua on huijattu ja haluat takaisin menetetyn rahan.
  (9) Lopeta avioero
  (10) Raharituaalien vedot
  (11) Voita vaalit

  Haluatko vastausta lakiasiaasi? Soita LAKIPUHELIN 0600 111 33.

  #98566 Vastaa

  Ezemun
  Vieras

  (TERVETULOA PRESTI EZEMUNIN HENKILÖSTÖÖN). Tarvitsetko elämässäsi vaikeuksia, tarvitsetko ex-takaisin, rahan loitsun, kauneuden loitsun, palautus-loitsun vai kaikenlaisia ​​loitsuja Haluatko rikkautta, onnellisuutta vai kaveria E.T.C. olen kadonnut rakastaja -asiantuntija, olen auttanut niin monia ihmisiä ympäri maailmaa loitsemaan 1. palauttamaan kadonneen rakastajan 2. voittamaan rakkaasi sydämesi 3. auttamaan naimattomia ihmisiä löytämään kumppaneita 4. olla naimisissa 5. rakastaa vetovoimaa 6. Naimisissa olevat ongelmat ja avioero 7. Rakkausosa 8. Munuaisongelma kaikenlainen sairaus, johon voit ottaa minuun yhteyttä whatsappilla (+234803 042 5673) Tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: priestezemun908@yahoo.com

Esillä 12 viestiä, 1 - 12 (kaikkiaan 12)

Vastaa aiheeseen: Ositus 25 vuoden jälkeenma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset:
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies. Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa. Halutessasi voit soittaa nimettömänä.