ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäveron maksaminen eli veron tilittäminen valtiolle on tapahduttava määrättynä ajankohtana.

Veron tilittäminen tarkoittaa kalenterikuukaudelle suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotusta. Maksamisen suoritetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 6 luvun mukaisesti.

kts. laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016 (voimaan 1.1.2017)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160768#L1P2

Valinnainen verokausi ja arvonlisäveron maksaminen

Pääsääntöisesti verokausi on yksi kalenterikuukausi. Verovelvollisen on maksettava verokauden vero pääsäännön mukaan viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen, säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja ja muu suorituksen maksaja kuin satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja, jonka kalenterivuoden liikevaihto (kts. liikevaihdon määritelmä kirjanpitolaista) tai sitä vastaava tuotto on enintään 100 000 euroa, voi hakemuksesta valita verokaudeksi neljänneskalenterivuoden. Jos näin päätetään, käytetään verokaudesta nimitystä vaillinainen verokausi.

Jos arvonlisäverovelvollisen kalenterikauden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on enintään 30 000 euroa, voi hakemuksesta valita verokaudeksi kalenterivuoden.

Arvonlisäverotuksessa verovelvollisen nk. vaillinaista verokautta soveltavan suorituksen maksajan ja arpajaisverovelvollisen on maksettava verokauden vero viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Yleisellä eräpäivällä tarkoitetaan kalenenterikuukauden 12. päivää tai, jos se ei ole pankkipäivä, sitä seuraavaa ensimmäistä pankkipäivää.

 

Katso myös:

vero.fi – arvonlisävero

https://www.vero.fi/fi-FI

 

keskeiset säädökset:

arvonlisäverolaki

arvonlisäveroasetus

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/