Henkilö, Holhous

Henkilö, Holhous

Alaisen aiheuttama rikos tulee ilmoittaa viranomaisille

Alaikäisen vastuu aiheuttamastaan vahingosta

Ajoneuvon kuljettamiseen vaaditaan ajo-oikeus

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset

Mikä on kirjesalaisuus?

Pakkotyö: luonne ja ihmisen oikeudet sekä Suomen lainsäädännön valossa

Ihmiskaupan sääntely kansainvälisessä oikeudessa

Valtiottomat henkilöt Suomen lainsäädännössä

Pakolainen

Non-refoulement eli palautuskielto

Maahantulon edellytykset

Henkilötieto: määritelmä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR): keskeisimmät muutokset

Edunvalvonta: päämiehen omistama kiinteistö tai asunto-osake

Edunvalvojaan kohdistettavia pakkokeinoja

Edunvalvonnan rekisteröinti holhousasioiden rekisteriin

Päätöstili edunvalvojan tehtävän päättyessä

Edunvalvojan tilivelvollisuus: vuosi- ja päätöstilin liitteet

Perusoikeudet

Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi