Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Itseoikaisu viranomaisen päätökseen

Lakisääteinen itseoikaisu eli oikaisuvaatimusmenettely

Kunnanhallituksen otto-oikeus kunnallisessa päätöksenteossa

Hallintoprosessi käydään yleensä kirjallisesti

Itseoikaisu hallinnollisessa päätöksenteossa

Todisteellinen tiedoksianto tiedoksiantotapana

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus julkisessa hallinnossa

Pätemätön hallintopäätös ja sen oikeusvaikutukset

Hallintopäätöksen mitättömyys ja sen oikeusvaikutukset

Hallintoasioiden muutoksenhaku – julkinen hallinto

Ulkoiset oikeussuojakeinot – julkinen hallinto

Sisäiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa

Yhteenveto muutoksenhausta kunnan viranomaisten päätöksiin

Hallintovalitus

Kunnallisvalitus

Oikaisuvaatimus