ma-pe 8-20, la-su 10-18
2,95€ / min + pvm

lakipuhelin

Yksityiset
0600 111 33

Yritykset
0600 111 88

Soittoosi vastaa aina lakimies.

Luotettavaa neuvontaa kaikissa lakiasioissa.

Halutessasi voit soittaa nimettömänä.

Adoption tarkoitus ja edellytykset

Mikä on adoption tarkoitus ja sen edellytykset?

Lapseksiottamisen eli adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välille. Adoptio vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä. Alaikäisen lapsen adoptio voidaan vahvistaa, jos adoption harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on selvitetty, että lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen. Adoption vahvistamista haettaessa tuomioistuimelle on esitettävä selvitys siitä, että lapsi on lapseksiottajan hoidettavana tai että tämä muutoin huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Täysi-ikäisen henkilön adoptio voidaan vahvistaa, jos on selvitetty, että tämä on alaikäisenä ollut lapseksiottajan hoidettavana ja kasvatettavana eikä adoptiota ole voitu vahvistaa lapsen ollessa alaikäinen. Täysi-ikäisen henkilön adoptio voidaan vahvistaa myös, jos adoptioon on olemassa muita erittäin painavia syitä.

Adoption perusajatuksena on antaa koti ja vanhemmat niitä tarvitsevalle lapselle. Samalla lasta kaipaavat saavat lapsen. Adoptiossa lapsen edun ja tarpeen tulee olla kantava idea ja päämäärä. Tästä on osoituksena se lain määräys, ettei adoptiota voida vahvistaa, jos siitä on annettu tai luvattu antaa korvausta. Adoptiota ei voida vahvistaa silloinkaan, jos joku muu kuin ottovanhempi sitoutuu maksamaan korvausta lapsen elatuksesta.

Omaa lasta ei voi adoptoida eli ottaa ottolapseksi. Lapseksiottaja voi kuitenkin ottaa ottolapseksi oman lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi. Ottolapsen voi ottaa 25 vuotta täyttänyt yksinelävä yksin tai 25 vuotta täyttäneet aviopuolisot yhdessä. Muut kuin aviopuolisot eivät voi yhdessä ottaa ottolasta. Adoptio voidaan kuitenkin sallia ja vahvistaa, jos lapseksiottaja on täyttänyt 18 vuotta ja ottolapsi on lapseksiottajan puolison lapsi tai hänen oma lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi.

Ottolapsi alle 25-vuotiaalle voidaan sallia myös, jos adoptioon on olemassa muita erittäin painavia syitä. Ottovanhemman iällä voi olla merkitystä vanhemmuuden edellytyksiä arvioitaessa. Mitään ylärajaa ottovanhemman iälle ei laissa ole säädetty. Ottovanhemman pitää kuitenkin voida turvata lapselle riittävä huolenpito, kasvatus ja elatus lapsen itsenäistymiseen saakka. Siksi ei ole kovin todennäköistä, että esimerkiksi eläkeikää lähentelevälle henkilölle adoptio ensimmäisten joukossa myönnettäisiin.

Pääsääntöisesti puolisot voivat avioliiton aikana ainoastaan yhdessä ottaa ottolapsen. Puoliso voi kuitenkin yksin ottaa ottolapsekseen puolisonsa lapsen taikka oman lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi. Puoliso voi yksin ottaa ottolapsen myös silloin, jos toinen puoliso sairautensa tai vammaisuutensa takia ei voi pätevästi ilmaista tahtoaan taikka jos toisen puolison olinpaikka on tuntematon.

Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta ja on terve, tarvitaan hänen suostumuksensa adoptioon. Myös alle 12-vuotiaan tahtoa on kysyttävä, jos hän on niin kehittynyt, että hänet voidaan katsoa kykeneväksi ymmärtämään asian merkityksen. Alaikäisen lapsen adoption vahvistamiselle vaaditaan hänen vanhempiensa suostumus huoltajuuskysymyksestä riippumatta. Suostumus on saatava myös avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isältä, jos isyys on vahvistettu. Ilman vanhempien tai toisen vanhemman suostumusta lapsen adoptio voidaan myöntää vain erittäin painavista syistä.

Lapsen vanhemman kanssa on ennen suostumuksen hankkimista järjestettävä neuvottelu, jossa selvitetään lapseksiottamisen tarkoitus ja sen edellytykset sekä oikeusvaikutukset. Lapsen äidin suostumusta ei saa ottaa vastaan ennen kuin äiti on riittävästi toipunut synnytyksestä. Lapsen syntymästä täytyy olla kulunut vähintään kahdeksan viikkoa ennen suostumuksen ottamista. Adoptioon annettavasta suostumuksesta on tehtävä asiakirja, joka on päivättävä ja jonka allekirjoittaa suostumuksen antaja.

Voit olla kiinnostunut myös näistä asiakirjamalleista!